Bachwch

Bysgodyn

yn Llyn Brenig

Gan Dŵr Cymru

Pysgota yn Llyn Brenig


Un o fy 3 hoff bysgodfeydd yn y DU. Parcio da, brecwast bendigedig, cychod gwych a physgota arbennig.

Trip Advisor – 2020

Mae pysgota yn Llyn Brenig yn bleser i bysgotwyr profiadol a’r rhai sy’n newydd i bysgota – yn enwedig pysgota â phlu.

Er ein bod ni’n fwyaf adnabyddus am bysgota â phlu yn Llyn Brenig, rydyn ni’n cynnig pysgota penhwyaid bob blwyddyn o 1 Tachwedd a physgota aml-ddull o’r lan trwy’r flwyddyn yn Alwen cyfagos.

Ac yn ogystal â physgota da, mae gennym Gaffi Glan Dŵr a Siop Bysgota arbenigol hefyd, gyda phopeth sydd ei hangen arnoch i fynd allan ar y dŵr.

Adroddiad Pysgota


Mae tîm Llyn Brenig yn cynhyrchu Adroddiadau Pysgota rheolaidd, mae’r un diweddaraf isod. 

Mae’r adroddiad yn cynnwys y mannau da a’r mannau tawel am bysgota o’r lan ac o gychod dros yr wythnos ddiwethaf a’r dulliau mwyaf effeithiol o bysgota.

Mehefin 2022

Prisiau a Hawlenni Pysgota


Rydyn ni’n gofyn yn garedig i ymwelwyr dalu am eu hawlenni pysgota ar lein cyn dod i bysgota yn Llyn Brenig os oes modd. Os nad yw hynny’n bosibl, gallwch brynu hawlenni yn y siop bysgota o hyd gan ddefnyddio dull talu digyffwrdd neu wrth y peiriannau yn y maes parcio.

Nid yw’r peiriannau’n derbyn cardiau nac arian papur, felly dewch â digon o arian mân gyda chi!


Tocynnau Tymor i Bysgota

Os ydych chi’n bwriadu pysgota’n gyson, cewch werth gorau trwy brynu Tocyn Tymor.

Gallwch naill ai ddewis Tocyn Tymor cyfunol Brenig ac Alwen, neu am ragor fyth o amrywiaeth, Tocyn Tymor Crwydrol sy’n cynnwys pysgota ym Mrenig, Alwen, y Bannau, Wysg a Thal-y-bont.

Cliciwch ar ‘gweld y prisiau’ isod am brisiau’r tocynnau tymor, a sgroliwch i dudalen tri.

• Y PRISIAU •

Pysgota Brithyll â Phlu

Trout Fishing Terms and Conditions


Cydnabyddir taw Llyn Brenig yw un o bysgodfeydd brithyll pen dŵr gorau’r DU. Gyda 14m / 23km o lannau, hwn yw un o’r llefydd gorau i bysgota yng Nghonwy (ac efallai’r Gogledd i gyd!) ac mae’n aml yn cynnal gornestau rhyngwladol.

Mae’r llyn wedi ei stocio â brithyll seithliw ac mae ein pysgod yn cael eu magu ar y safle yn nyfroedd oer Llyn Brenig, sy’n galluogi iddynt ymgynefino ac ennill eu plwyf fel brwydrwyr caled.

Pysgota â phlu yn unig a ganiateir yn Llyn Brenig, ac mewn cwch yw’r ffordd orau o wneud, ond cewch bysgota o’r lan hefyd. Argymhellir bwcio cwch ymlaen llaw.

Os ydych chi’n newydd i bysgota â phlu, gallwch fwcio sesiwn blasu pysgota â phlu yn y Ganolfan Ymwelwyr ar 01490 389227. Mae’r sesiynau blasu yma’n anrheg hyfryd neu gall fod yn weithgaredd grŵp hwyliog i’r rhai sy’n ymweld â Chonwy.


Cronfa Alwen

Gallwch brynu hawlenni i bysgota yng Nghronfa Alwen sydd gerllaw hefyd. Mae’n lle gwych am bysgota aml-ddull lle gallwch bysgota â throellwr, plu neu ag un abwydyn naturiol, ac eithrio i’r gogledd i’r bont lle ceir pysgota â phlu yn unig.

Pysgota Penhwyaid


O’r Lan

30 Medi 2023 – 23 Chwefror 2024

O Gwch

30 Medi – 26 Tach 2023


Did you know that pike as large as 30lbs have been caught at the lake? 

Mae Llyn Brenig yn cynnig pysgota penhwyaid anhygoel o gwch neu begiau.

Caniateir defnyddio abwyd môr marw a llithwyr pysgota dros 6 modfedd dros y gaeaf, ac mae yna opsiwn am bysgota dros nos i’r pysgotwr eofn.

Rhaid i bysgotwyr fwcio o leiaf diwrnod ymlaen llaw. Os ydych chi’n pysgota o’r lan gallwch lawrlwytho Map o’r Pegiau i’ch helpu i ddewis lleoliad eich peg pysgota.  Fel arall, gallwch logi cwch a physgota am benhwyaid ar Lyn Brenig.      

Mae cychod Hygyrch i Gadeiriau Olwyn ar gael i’w llogi (anaddas i gadeiriau olwyn trydan). Cysylltwch â ni am fanylion ac argaeledd.

Rhaid dilyn y Cod Moeseg a’r Amodau a Thelerau ar bob cam o’ch antur Pysgota Penhwyaid yn Llyn Brenig.

Oriau Agor i Bysgota


Mae hi’n bosibl pysgota yn Llyn Brenig am y rhan fwyaf o’r flwyddyn. 

Ym mis Mawrth rydyn ni’n atal pysgota am tua 15 diwrnod i adfer stociau pysgod Llynnoedd Brenig ac Alwen.

Yn ogystal, rydyn ni ar gau ar ddiwrnodau penodol am gystadlaethau pysgota rhyngwladol.

Ewch i’n tudalennau cyfryngau cymdeithasol i weld yr union oriau agor neu ein calendr bwcio pysgota ar lein.


Parcio

Nid oes angen i ymwelwyr sy’n dod i Bysgota dalu’r tâl parcio.

I bysgota yn Llyn Brenig, dylech barcio ym mhrif faes parcio Llyn Brenig, yn LL21 9TT. Cofiwch brynu rôl cig moch blasus o Gaffi Glan y Llyn cyn neu ar ôl eich antur pysgota.

I bysgota yng Nghronfa Alwen, parciwch yn y brif faes parcio cyhoeddus.

Bwciwch Tywysydd Pysgota


Am brofiad pysgota gwell fyth, gallwch drefnu tywysydd pysgota yn Llyn Brenig neu Alwen trwy Llyn Guides.

Gall Llyn eich helpu chi i ddewis y pegiau pysgota gorau at eich anghenion pysgota a’ch cynorthwyo i wneud y gorau o’ch diwrnod.

Ewch i wefan Llyn Guides i weld sylwadau cwsmeriaid a manylion pellach.

• MWY •

Uchafbwyntiau Eraill


Y Siop Bysgota

Yn ein Siop Pysgota ar y safle mae gennym bopeth sydd ei hangen arnoch i fynd allan ar y dŵr. Dyma’r lle gorau i brynu Hawlenni Pysgota a Thacl.

• MWY •

Caffi Glan y Llyn

Dewch i adfywio yng Nghaffi Glan y Llyn yng Nghanolfan Ymwelwyr Llyn Brenig. Ar agor am rolion cig moch, cinio neu rhywbeth bach ganol prynhawn. Cewch aros i mewn neu fynd â’ch bwyd a diod allan a mwynhau’r golygfeydd.

• MWY •

Arddangosfa’r Gweilch

Lledaenwch eich adennydd i bori trwy’r arddangosfa yn y Ganolfan Ymwelwyr. Cewch ddysgu am hanes y prosiect a dilyn ein hadar ar hyd y tymhorau.

• MWY •

Digwyddiadau i ddod

4-3
May   Aug
Teithiau’r Fferm Bysgod

Dewch i gwrdd â’n ffermwyr pysgod a dysgu sut rydyn ni’n meithrin ein stoc o frithyllod seithliw a llwyd.

• DARLLEN MWY •
28
Sep
Bwystfil Brenig (Hydref)

Peidiwch â cholli’r cyfle prin yma i fwrw eich lein i’r ardal wahardd o amgylch y fferm bysgod…

• DARLLEN MWY •
16-22
Mar   Dec
Cystadleuaeth Pysgota Tag

Ffeindiwch dag a gallech chi fachu £1000 yn ein Cystadleuaeth Pysgota Tag

• DARLLEN MWY •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU