Bachwch

Bysgodyn

yn Llyn Brenig

Gan Dŵr Cymru

Diweddariad (27 Medi 2022)


Ataliwyd pysgota ar lan orllewinol Llyn Brenig.

Am fod lefelau’r dŵr yn isel yn dilyn cyfnod estynedig o dywydd sych, mae glan orllewinol y gronfa wedi dod yn fwyfwy peryglus. Mae’r llaid trwchus yn beryglus dros ben i bysgotwr a rhaid cymryd y peth o ddifrif.

Mae diogelwch ein cymuned pysgota’n bwysig iawn i ni. Rydyn ni wedi gwneud y penderfyniad anodd felly i atal pysgota o lan orllewinol Llyn Brenig am y tro.

Caniateir pysgota ar lan ddwyreiniol Llyn Brenig o hyd.

Pysgota yn Llyn Brenig


Un o fy 3 hoff bysgodfeydd yn y DU. Parcio da, brecwast bendigedig, cychod gwych a physgota arbennig.

Trip Advisor – 2020

Mae pysgota yn Llyn Brenig yn bleser i bysgotwyr profiadol a’r rhai sy’n newydd i bysgota – yn enwedig pysgota â phlu.

Er ein bod ni’n fwyaf adnabyddus am bysgota â phlu yn Llyn Brenig, rydyn ni’n cynnig pysgota penhwyaid bob blwyddyn o 1 Tachwedd a physgota aml-ddull o’r lan trwy’r flwyddyn yn Alwen cyfagos.

Ac yn ogystal â physgota da, mae gennym Gaffi Glan Dŵr a Siop Bysgota arbenigol hefyd, gyda phopeth sydd ei hangen arnoch i fynd allan ar y dŵr.

Pysgota Penhwyaid


Did you know that pike as large as 30lbs have been caught at the lake? 

From 1st November each year, Llyn Brenig offers some amazing Pike Fishing from boat or pegs.

Caniateir defnyddio abwyd môr marw a llithwyr pysgota dros 6 modfedd dros y gaeaf, ac mae yna opsiwn am bysgota dros nos i’r pysgotwr eofn.

Rhaid i bysgotwyr fwcio o leiaf diwrnod ymlaen llaw. Os ydych chi’n pysgota o’r lan gallwch lawrlwytho Map o’r Pegiau i’ch helpu i ddewis lleoliad eich peg pysgota.  Fel arall, gallwch logi cwch a physgota am benhwyaid ar Lyn Brenig.      

Mae cychod Hygyrch i Gadeiriau Olwyn ar gael i’w llogi (anaddas i gadeiriau olwyn trydan). Cysylltwch â ni am fanylion ac argaeledd.

Rhaid dilyn y Cod Moeseg a’r Amodau a Thelerau ar bob cam o’ch antur Pysgota Penhwyaid yn Llyn Brenig.

Adroddiad Pysgota


Mae tîm Llyn Brenig yn cynhyrchu Adroddiadau Pysgota rheolaidd, mae’r un diweddaraf isod. 

Mae’r adroddiad yn cynnwys y mannau da a’r mannau tawel am bysgota o’r lan ac o gychod dros yr wythnos ddiwethaf a’r dulliau mwyaf effeithiol o bysgota.

Mehefin 2022

Pysgota Brithyll â Phlu

Trout Fishing Terms and Conditions


Cydnabyddir taw Llyn Brenig yw un o bysgodfeydd brithyll pen dŵr gorau’r DU. Gyda 14m / 23km o lannau, hwn yw un o’r llefydd gorau i bysgota yng Nghonwy (ac efallai’r Gogledd i gyd!) ac mae’n aml yn cynnal gornestau rhyngwladol.

Mae’r llyn wedi ei stocio â brithyll seithliw ac mae ein pysgod yn cael eu magu ar y safle yn nyfroedd oer Llyn Brenig, sy’n galluogi iddynt ymgynefino ac ennill eu plwyf fel brwydrwyr caled.

Pysgota â phlu yn unig a ganiateir yn Llyn Brenig, ac mewn cwch yw’r ffordd orau o wneud, ond cewch bysgota o’r lan hefyd. Argymhellir bwcio cwch ymlaen llaw.

Os ydych chi’n newydd i bysgota â phlu, gallwch fwcio sesiwn blasu pysgota â phlu yn y Ganolfan Ymwelwyr ar 01490 389227. Mae’r sesiynau blasu yma’n anrheg hyfryd neu gall fod yn weithgaredd grŵp hwyliog i’r rhai sy’n ymweld â Chonwy.


Cronfa Alwen

Gallwch brynu hawlenni i bysgota yng Nghronfa Alwen sydd gerllaw hefyd. Pysgota â phlu yn unig a ganiateir ar gyfer y stoc o Frithyll Seithliw, ac mae’n lle gwych am bysgota aml-ddull lle gallwch bysgota â throellwr, plu neu ag un abwydyn naturiol, ac eithrio i’r gogledd i’r bont lle ceir pysgota â phlu yn unig.

Prisiau a Hawlenni Pysgota


Oherwydd y pandemig COVID-19, rydyn ni’n gofyn yn garedig i ymwelwyr dalu am eu hawlenni pysgota ar lein cyn dod i bysgota yn Llyn Brenig os oes modd.

Os nad yw hynny’n bosibl, gallwch brynu hawlenni yn y siop bysgota o hyd gan ddefnyddio dull talu digyffwrdd neu wrth y peiriannau yn y maes parcio.

Nid yw’r peiriannau’n derbyn cardiau nac arian papur, felly dewch â digon o arian mân gyda chi!


Tocynnau Tymor i Bysgota

Os ydych chi’n bwriadu pysgota’n gyson, cewch werth gorau trwy brynu Tocyn Tymor.

Gallwch naill ai ddewis Tocyn Tymor cyfunol Brenig ac Alwen, neu am ragor fyth o amrywiaeth, Tocyn Tymor Crwydrol sy’n cynnwys pysgota ym Mrenig, Alwen, y Bannau, Wysg a Thal-y-bont.

Cliciwch ar ‘gweld y prisiau’ isod am brisiau’r tocynnau tymor, a sgroliwch i dudalen tri.

• Y PRISIAU •

Oriau Agor i Bysgota


Mae hi’n bosibl pysgota yn Llyn Brenig am y rhan fwyaf o’r flwyddyn. 

Ym mis Mawrth rydyn ni’n atal pysgota am tua 15 diwrnod i adfer stociau pysgod Llynnoedd Brenig ac Alwen.

Yn ogystal, rydyn ni ar gau ar ddiwrnodau penodol am gystadlaethau pysgota rhyngwladol.

Ewch i’n tudalennau cyfryngau cymdeithasol i weld yr union oriau agor neu ein calendr bwcio pysgota ar lein.


Parcio

Nid oes angen i ymwelwyr sy’n dod i Bysgota dalu’r tâl parcio.

I bysgota yn Llyn Brenig, dylech barcio ym mhrif faes parcio Llyn Brenig, yn LL21 9TT. Cofiwch brynu rôl cig moch blasus o Gaffi Glan y Llyn cyn neu ar ôl eich antur pysgota.

I bysgota yng Nghronfa Alwen, parciwch yn y brif faes parcio cyhoeddus.

Bwciwch Tywysydd Pysgota


Am brofiad pysgota gwell fyth, gallwch drefnu tywysydd pysgota yn Llyn Brenig neu Alwen trwy Llyn Guides.

Gall Llyn eich helpu chi i ddewis y pegiau pysgota gorau at eich anghenion pysgota a’ch cynorthwyo i wneud y gorau o’ch diwrnod.

Ewch i wefan Llyn Guides i weld sylwadau cwsmeriaid a manylion pellach.

• MWY •

Uchafbwyntiau Eraill


Y Siop Bysgota

Yn ein Siop Pysgota ar y safle mae gennym bopeth sydd ei hangen arnoch i fynd allan ar y dŵr. Dyma’r lle gorau i brynu Hawlenni Pysgota a Thacl.

• MWY •

Caffi Glan y Llyn

Dewch i adfywio yng Nghaffi Glan y Llyn yng Nghanolfan Ymwelwyr Llyn Brenig. Ar agor am rolion cig moch, cinio neu rhywbeth bach ganol prynhawn. Cewch aros i mewn neu fynd â’ch bwyd a diod allan a mwynhau’r golygfeydd.

• MWY •

Arddangosfa’r Gweilch

Lledaenwch eich adennydd i bori trwy’r arddangosfa yn y Ganolfan Ymwelwyr. Cewch ddysgu am hanes y prosiect a dilyn ein hadar ar hyd y tymhorau.

• MWY •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU