Ffeindiwch eich Gogledd Cymru

Dŵr Cymru

yn Llyn Brenig

Gan Dŵr Cymru

Ble mae Llyn Brenig?


Hwn oedd ein hymweliad cyntaf â Llyn Brenig, cyfleusterau bendigedig a staff cyfeillgar. Byddwn ni’n sicr o ddod nôl, mae digonedd yn fwy o deithiau cerdded a physgota i’w gwneud.

Alan Humphreys

Ein cyfeiriad yw: Canolfan Ymwelwyr Llyn Brenig, Cerrigydrudion, Conwy, LL21 9TT.

Lleolir Llyn Brenig wrth galon Mynydd Hiraethog ar y ffin rhwng Sir Conwy a Sir Ddinbych. Un o’r plu diweddaraf yn het yr ardal oedd i Ant a Dec ffilmio I’m A Celebrity…Get Me Out Of Here! cwta 30 munud i fyny’r ffordd yng Nghastell Gwrych yn 2020.

Ar y safle mae gennym Ganolfan Ymwelwyr a Chaffi Glan Llyn sy’n hwylus i bobl anabl, hyb beicio a chyleusterau llogi beics, safleoedd picnic, toiledau, digonedd o mae digon o le i barcio ceir, beics a llawer mwy.

A dyma’r lle perff-ŵff i ddod â chŵn am dro hefyd, ac mae croeso iddynt ar falconi’r caffi.

Oriau Agor yr Atyniad Ymwelwyr


Mae Llyn Brenig ar agor bob dydd os yw’r tywydd yn caniatáu.


Summer 2023 Mawrth i 29 Medi, 8.00am i 6.00pm (gatiau’n cau am 5.45pm)

Hydref 2023 30 Medi i 28 Hydref, 8.00am i 5.00pm (gatiau’n cau am 4.45pm)

Gaeaf 2023/24 29 Hydref i 30 Mawrth, 8.00am i 4.00pm (gatiau’n cau am 3.45pm)

Gwanwyn 2024 31 Mawrth i 24 Mai, 8.00am i 5.00pm (gatiau’n cau am 4.45pm)

Summer 2024 25 Mai i 22 Medi, 8.00am i 6.00pm (gatiau’n cau am 5.45pm)


Dylid nodi y byddwn ar gau dros y Nadolig ar 25 a 26 Rhagfyr.

Dod o Hyd i Ni


Y Daith i’r Gogledd

Mewn Car

Mae’n hawdd cyrraedd yma mewn car, rydyn ni gwta 20 munud o Ddinbych. Wrth ddefnyddio teclyn llywio â lloeren, ewch am LL21 9TT a dilynwch yr arwyddion brown wrth nesáu. Mae maes parcio ar gost o £3.00 am ddiwrnod cyfan. Mae’r arian yn mynd i gynnal y safle ac yn caniatáu i ni gadw’r lle’n agored i ymwelwyr. Diolch i chi am eich cefnogaeth. Mae mannau parcio i ymwelwyr anabl yn y brif faes parcio ac yn agos at y lan i bysgotwyr. Mae Mae mynediad gwastad i’r Ganolfan Ymwelwyr, y Caffi a’r Toiledau.

Taith Cambria

Mae siwrnai ar hyd Taith Cambria’n ddewis poblogaidd i deithwyr. Siwrnai bob cam rhwng y gogledd a’r de ar hyd asgwrn cefn mynyddog Cymru yw hi, ac mae’n rhedeg 185 milltir (300km) o’r naill arfordir i’r llall. Wrth ddilyn yr A470 o Gaerdydd mae pob math o brofiadau bythgofiadwy i’w mwynhau trwy galon Cymru ac ymlaen i Lyn Brenig. Mae’r daith yn gallu cymryd 4 awr mewn car o’r de, ond y ffordd orau o fwynhau’r profiad yw cymryd eich amser i fwynhau’r golygfeydd ar hyd y ffordd.

Ymwelwyr Rhyngwladol a Busnes

Mae cyrraedd Gogledd Cymru’n hawdd gyda chysylltiadau bendigedig o feysydd awyr Lerpwl a Manceinion. Mae yna gysylltiadau trên uniongyrchol o lawer o ddinasoedd mawr Prydain hefyd. Mae Gogledd Cymru’n agosach nag y byddech yn ei feddwl! Bydd angen i chi ein cyrraedd ni mewn car neu’n rhan o daith fws arbennig, ond rhan o swyn a phrydferthwch y lle yw ein bod ni ychydig bach yn ddiarffordd.

Ar Feic

Ar ôl cyrraedd, un o’r ffyrdd mwyaf poblogaidd o fwynhau golygfeydd a seiniau Llyn Brenig yw ar ddwy olwyn. Gallwch logi beic, e-feic neu drelar o’r hyb beicio, neu croeso mawr i chi ddod â’ch beic eich hun. Mae mannau parcio beics ar gael.

Parcio


Mae digonedd o le i barcio ar y safle. Mae mannau parcio i bobl anabl ar gael y tu allan i’r Ganolfan Ymwelwyr.

SIcrhewch eich bod chi’n symud eich cerbydau o’r maes parcio erbyn yr amserau a nodir am ein bod ni’n cloi’r gatiau dros nos.

Beth yw cost parcio yn Llyn Brenig?

Sut mae talu am barcio yn Llyn Brenig?

Nid oes ffôn symudol gen i / dydw i ddim yn defnyddio apiau. Sut gallaf i dalu?

Rwy’n ymweld â’r safle bob penwythnos – mae hynny’n gost ychwanegol sylweddol i mi.

Rwy’n cludo fy mhlant / ffrind / perthynas i’r safle ond ni fyddaf i’n aros – oes angen i mi dalu?

Mae’r gronfa ddŵr yn lle cyhoeddus – pam fod rhaid i ni dalu i barcio?

Pam ddylwn i dalu £3 am ddiwrnod cyfan er fy mod i ond yn defnyddio’r maes parcio am awr i fynd â’r ci am dro?

Digwyddiadau i ddod

28
Jul
Cystadleuaeth Agored Llyn Brenig

Ymunwch â ni am ddiwrnod cyffrous o bysgota â phlu er mwyn dangos eich sgiliau yn ein cystadleuaeth flaenllaw i bysgotwyr unigol.

• DARLLEN MWY •
4-3
May   Aug
Teithiau’r Fferm Bysgod

Dewch i gwrdd â’n ffermwyr pysgod a dysgu sut rydyn ni’n meithrin ein stoc o frithyllod seithliw a llwyd.

• DARLLEN MWY •
28
Sep
Bwystfil Brenig (Hydref)

Peidiwch â cholli’r cyfle prin yma i fwrw eich lein i’r ardal wahardd o amgylch y fferm bysgod…

• DARLLEN MWY •
16-22
Mar   Dec
Cystadleuaeth Pysgota Tag

Ffeindiwch dag a gallech chi fachu £1000 yn ein Cystadleuaeth Pysgota Tag

• DARLLEN MWY •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU