Ffeindiwch eich

Antur

Dŵr Cymru

Iechyd | Lles | Hamdden

Gan Dŵr Cymru

Iechyd, Lles, Hamdden


Mae nifer gynyddol o Anturiaethau Dŵr Cymru ar gael ar draws Cymru.

Mae pob un ym mherchnogaeth ac yng ngofal Dŵr Cymru i chi eu mwynhau. Maen nhw’n hybiau ar gyfer iechyd, lles a hamdden, sy’n eich ailgysylltu â byd natur a’r dŵr. Mae’r rhain yn rhai o’r lleoliadau mwyaf bendigedig, maen nhw’n cynnig mynediad am ddim ac yn agored trwy gydol y flwyddyn.

Dewiswch eich Antur Dŵr Cymru

Atyniadau Ymwelwyr


Mae Dŵr Cymru’n gweithredu 91 o gronfeydd dŵr, sy’n amrywio mewn maint o 2 i 1,026 erw. Mae’r rhain yn cynnwys portffolio cenedlaethol o Atyniadau Ymwelwyr o’r enw ‘Anturiaethau Dŵr Cymru’. Hybiau ar gyfer iechyd, lles a hamdden ydyn nhw. Maen nhw’n ailgysylltu pobl â’r dŵr a’r amgylchedd, wrth gynnal, amddiffyn a chyfoethogi gwerth ecolegol pob safle.

Dŵr Cymru yw’r mwyaf ond pump o’r deg cwmni dŵr a charthffosiaeth rheoledig yng Nghymru a Lloegr. ‘Cwmni nid-er-elw’ yw Dŵr Cymru ac nid oes unrhyw gyfranddeiliaid ganddo. Mae unrhyw elw sydd dros ben yn cael ei ailfuddsoddi yn y busnes er budd y cwsmeriaid.

Cwm Elan

Rhaeadr Gwy, Powys, LD6 5HP

Wrth galon Bryniau Cambria, mae Cwm Elan yn cynnig 72 milltir sgwâr o olygfeydd hynod brydferth. Mae’r tirweddau naturiol, sy’n gartref i dorreth o blanhigion a bywyd gwyllt yn fwy deniadol byth diolch i’r cronfeydd a’r argaeau o Oes Fictoria, a’r Ganolfan Ymwelwyr groesawgar. Fel Parc Awyr Dywyll Rhyngwladol, mae prydferthwch Cwm Elan yn disgleirio ddydd a nos.

Llyn Llandegfedd

Coed y Paen, Pont-y-pŵl, Sir Fynwy, NP4 0SY

Wrth galon prydferthwch Dyffryn Gwy, cwta 20 milltir o Gaerdydd, Llyn Llandegfedd yw’r lle delfrydol i fwynhau chwaraeon dŵr, pysgota, cerdded, gwylio bywyd gwyllt a chael picnic. Y lle delfrydol i fynd â’ch ci am dro am fod croeso i gŵn fwynhau’r golygfeydd bendigedig o falconi’r bwyty neu orffwys eu pawennau yn y Caffi Coffi Cyflym.

Llyn Llys-y-Frân

Ffordd Clarbeston, Sir Benfro, SA63 4RR

Mae’r perl newydd sbon yma yng nghoron Sir Benfro newydd ail agor. Bu modd cyflawni ailddatblygiad £5m Llys-y-Frân, sy’n sefyll wrth droed Bryniau Preseli yn Sir Benfro, diolch i gyfraniad o £1.7 miliwn o Gronfeydd Datblygu Rhanbarthol Ewropeaidd trwy Lywodraeth Cymru. Mae Llyn Llys-y-Frân yn cynnig dros 350 erw i ymwelwyr eu crwydro ar droed wrth fynd â’u cŵn am dro, ar gefn beic neu allan ar y dŵr. Mae’r safle’n agored trwy gydol y flwyddyn ac mae’n cynnig mynediad am ddim. Mae’r safle’n cynnig canolfan ymwelwyr a chaffi sydd wedi cael eu hailwampio, canolfan gweithgareddau awyr agored newydd sbon, llwybrau beicio sy’n igam-ogamu trwy’r goedwig a thrac sgiliau pympio newydd. Mae cawodydd, cyfleusterau newid ac ystafelloedd cyfarfod â golygfeydd bendigedig ar gael ar y safle hefyd.

Cronfeydd Dŵr Llys-faen a Llanisien

Heol Llys-faen, Llys-faen, Caerdydd, CF14 0BB

Mae Dŵr Cymru wedi bod yn gweithio gyda phartneriaid a’r gymuned leol i greu hyb ar gyfer iechyd a lles, wrth amddiffyn a chyfoethogi bioamrywiaeth y safle. Mae Cronfeydd Dŵr Llys-faen a Llanisien yn adnodd naturiol o bwys ecolegol sylweddol ac mae’n cwmpasu dau Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA), y naill am ei ffwng cap cwyr a’r llall am yr adar sy’n treulio’r gaeaf yno. Mae sesiynau nofio dŵr agored yn rhan o’r rhaglen chwaraeon dŵr yng Nghronfa Ddŵr Llanisien, sy’n cynnwys hwylio, canŵio caiacio a rhwyf-fyrddio hefyd. Mae ein canolfan ymwelwyr deulawr newydd sbon yn cynnig golygfeydd godidog dros y cronfeydd ynghyd â phrofiad bwyd neilltuol.

Partneriaethau Eraill Dŵr Cymru


Rydyn ni’n gweithio mewn partneriaeth ag amryw o gymunedau a sefydliadau, gan gynnwys Cyfoeth Naturiol Cymru a Llywodraeth Cymru i greu hybiau ar gyfer hamdden, iechyd a lles. Mae hyn yn cyfrannu at Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ac ‘adferiad gwyrdd’ yng Nghymru.

Cronfa Ddŵr Cwm Lliedi

Llanelli, Sir Gâr, SA14 8BT

Lleolir Cronfeydd Dŵr Cwm Lliedi ar gyrion Llanelli yn Sir Gâr, ac maen nhw’n fan prydferth a phoblogaidd i ymwelwyr. Mae Cyngor Gwledig Llanelli wedi mabwysiadu’r safle’n ddiweddar yn rhan o gynllun mabwysiadu arloesol.

Cronfa Ddŵr Lliw

Ger Felindre, Abertawe SA5 7NH

Mae Cronfeydd Lliw yn safle o brydferthwch naturiol eithriadol ac yn rhan o Barc Rhanbarthol y Cymoedd, un o’r tirweddau nodwedd arbennig sy’n diffinio Cymru. Mae caffi, siop fach a thoiledau ar y safle.

Llyn Alaw

Llantrisant, Caergybi LL65 4TW

Llyn Alaw yw’r llyn dŵr croyw mwyaf ar Ynys Môn. Mae’n lle arbennig i adaryddwyr ac mae’n SoDdGA diolch i’r adar dŵr sy’n treulio’r gaeaf yno, y corhwyaid, yr hwyaid llydanbig ac elyrch y Gogledd. Nid oes unrhyw gyfleusterau i ymwelwyr yn Llyn Alaw, a’r ffordd orau o gyrraedd y lle yw ar droed.

Amgueddfa’r Gweithfeydd Dŵr, Henffordd

Broomy Hill, Henffordd, Sir Henffordd, HR4 0LJ

Casgliad mwyaf y DU o bympiau a pheiriannau gweithredol o bob rhan o Sir Henffordd, y siroedd cyfagos a Chymru. Yr esiamplau olaf o’u math yw llawer o’r rhain. Peirianneg treftadaeth ar ei orau – a gwirfoddolwyr sy’n rhedeg y lle.

Llyn Brianne

Near Llandovery, Mid Wales, SA20 0PG

Mae Llyn Brianne yn un o gwta naw Safle Darganfod yr Awyr Dywyll o Safon y Llwybr Llaethog am fod ei awyr nosol gyda’r tywyllaf yn Ewrop. Yma gallwch fwynhau syllu ar burdeb awyr y nos.

Digwyddiadau i ddod

4-3
May   Aug
Teithiau’r Fferm Bysgod

Dewch i gwrdd â’n ffermwyr pysgod a dysgu sut rydyn ni’n meithrin ein stoc o frithyllod seithliw a llwyd.

• DARLLEN MWY •
28
Sep
Bwystfil Brenig (Hydref)

Peidiwch â cholli’r cyfle prin yma i fwrw eich lein i’r ardal wahardd o amgylch y fferm bysgod…

• DARLLEN MWY •
16-22
Mar   Dec
Cystadleuaeth Pysgota Tag

Ffeindiwch dag a gallech chi fachu £1000 yn ein Cystadleuaeth Pysgota Tag

• DARLLEN MWY •

ANTURIAETHAU ERAILL DŴR CYMRU

BWCIO NAWR CAU